Search Results for '윤정.호영/포토'

127 POSTS

 1. 2009.09.20 ...
 2. 2009.09.20 어디들 가시나?
 3. 2009.09.20 윤정 호영..
 4. 2009.09.20 윤정
 5. 2009.09.20 ...
 6. 2009.04.08 호영~ 입원하다 ㅜ.ㅡ
 7. 2009.04.08 2009-02-11
 8. 2009.04.08 호영이 돌잔치
 9. 2009.04.08 2009-01-09
 10. 2009.04.08 호영이 돌사진
 11. 2009.04.07 2008-12-14
 12. 2009.04.07 2008-12-13
 13. 2009.04.07 2008-11-22 호영이
 14. 2009.04.07 2008-09-28
 15. 2009.04.07 2008-09-18 COEX Aquarium
 16. 2008.12.20 2008-09-09
 17. 2008.12.20 2008-09-02
 18. 2008.12.20 호영이
 19. 2008.12.13 에버랜드
 20. 2008.12.13 롯데월드
 21. 2008.12.13 2008-08
 22. 2008.12.13 호영 4월
 23. 2008.12.12 호영이 백일사진
 24. 2008.12.07 과천 서울랜드
 25. 2008.12.07 2008-05-04
 26. 2008.12.07 2008-04-04
 27. 2008.12.07 2008-03-30
 28. 2008.11.15 웃는 호영이~~~
 29. 2008.11.15 호영이 발~
 30. 2008.01.26 윤정이 동생이 태어났어요~~~

...

Posted 2009.09.20 00:38

SAMSUNG Electronics | Anycall SCH-M490 | Shutter priority | Center-weighted average | 1/117sec | F/2.8 | 0.00 EV | 4.5mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2009:08:09 12:21:37

SAMSUNG Electronics | Anycall SCH-M490 | Shutter priority | Center-weighted average | 1/133sec | F/2.8 | 0.00 EV | 4.5mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2009:08:08 11:48:41

SAMSUNG Electronics | Anycall SCH-M490 | Shutter priority | Center-weighted average | 1/157sec | F/2.8 | 0.00 EV | 4.5mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2009:08:08 11:49:41

SNC00086.jpgSAMSUNG Electronics | Anycall SCH-M490 | Shutter priority | Center-weighted average | 1/90sec | F/2.8 | 0.00 EV | 4.5mm | ISO-206 | Flash did not fire | 2009:08:09 16:28:05
SNC00037.jpgSAMSUNG Electronics | Anycall SCH-M490 | Shutter priority | Center-weighted average | 1/202sec | F/2.8 | 0.00 EV | 4.5mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2009:08:04 10:47:58
SNC00061.jpgSAMSUNG Electronics | Anycall SCH-M490 | Shutter priority | Center-weighted average | 1/90sec | F/2.8 | 0.00 EV | 4.5mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2009:08:09 14:56:07

'윤정.호영 > 포토' 카테고리의 다른 글

...  (0) 2009.09.20
어디들 가시나?  (0) 2009.09.20
윤정 호영..  (0) 2009.09.20
윤정  (0) 2009.09.20
...  (0) 2009.09.20
호영~ 입원하다 ㅜ.ㅡ  (0) 2009.04.08

어디들 가시나?

Posted 2009.09.20 00:34

SAMSUNG Electronics | Anycall SCH-M490 | Shutter priority | Center-weighted average | 1/110sec | F/2.8 | 0.00 EV | 4.5mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2009:08:01 11:40:01


'윤정.호영 > 포토' 카테고리의 다른 글

...  (0) 2009.09.20
어디들 가시나?  (0) 2009.09.20
윤정 호영..  (0) 2009.09.20
윤정  (0) 2009.09.20
...  (0) 2009.09.20
호영~ 입원하다 ㅜ.ㅡ  (0) 2009.04.08

윤정 호영..

Posted 2009.09.20 00:31
IMG_1313.jpgCanon | Canon EOS 300D DIGITAL | Average | 1/60sec | F/5.6 | 0.00 EV | 70.0mm | ISO-400 | Flash fired, compulsory flash mode, red-eye reduction mode | 2009:05:09 18:13:55
IMG_1319.jpgCanon | Canon EOS 300D DIGITAL | Average | 1/60sec | F/5.6 | 0.00 EV | 44.0mm | ISO-400 | Flash fired, compulsory flash mode, red-eye reduction mode | 2009:05:09 18:16:41

'윤정.호영 > 포토' 카테고리의 다른 글

...  (0) 2009.09.20
어디들 가시나?  (0) 2009.09.20
윤정 호영..  (0) 2009.09.20
윤정  (0) 2009.09.20
...  (0) 2009.09.20
호영~ 입원하다 ㅜ.ㅡ  (0) 2009.04.08

윤정

Posted 2009.09.20 00:26
IMG_1424.jpgCanon | Canon EOS 300D DIGITAL | Average | 1/100sec | F/5.6 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-400 | Flash fired, compulsory flash mode, red-eye reduction mode | 2009:09:04 19:14:40

'윤정.호영 > 포토' 카테고리의 다른 글

어디들 가시나?  (0) 2009.09.20
윤정 호영..  (0) 2009.09.20
윤정  (0) 2009.09.20
...  (0) 2009.09.20
호영~ 입원하다 ㅜ.ㅡ  (0) 2009.04.08
2009-02-11  (0) 2009.04.08

...

Posted 2009.09.20 00:09

IMG_0005.jpgCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 15.4mm | Flash did not fire, auto mode | 2009:06:21 14:13:30
 

어린이 대공원에서....

 

IMG_0024.jpgCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/60sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash did not fire, auto mode | 2009:07:23 18:22:14

아파트 놀이터에서...

 

 

IMG_0026.jpgCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/250sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash did not fire, auto mode | 2009:08:02 14:31:49

수빈이하고... 양평...

 

IMG_0062.jpgCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/6sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Off Compulsory | 2009:08:09 10:27:52

'윤정.호영 > 포토' 카테고리의 다른 글

윤정 호영..  (0) 2009.09.20
윤정  (0) 2009.09.20
...  (0) 2009.09.20
호영~ 입원하다 ㅜ.ㅡ  (0) 2009.04.08
2009-02-11  (0) 2009.04.08
호영이 돌잔치  (0) 2009.04.08

호영~ 입원하다 ㅜ.ㅡ

Posted 2009.04.08 19:04
009-03-20-0002.jp
009-03-19-0001.jp
009-03-19-0002.jp
009-03-19-0003.jp
009-03-19-0004.jp
009-03-20-0001.jp

'윤정.호영 > 포토' 카테고리의 다른 글

윤정  (0) 2009.09.20
...  (0) 2009.09.20
호영~ 입원하다 ㅜ.ㅡ  (0) 2009.04.08
2009-02-11  (0) 2009.04.08
호영이 돌잔치  (0) 2009.04.08
2009-01-09  (0) 2009.04.08

2009-02-11

Posted 2009.04.08 19:03
IC-0241.jp
IC-0172.jp
IC-0176.jp
IC-0215.jp

'윤정.호영 > 포토' 카테고리의 다른 글

...  (0) 2009.09.20
호영~ 입원하다 ㅜ.ㅡ  (0) 2009.04.08
2009-02-11  (0) 2009.04.08
호영이 돌잔치  (0) 2009.04.08
2009-01-09  (0) 2009.04.08
호영이 돌사진  (0) 2009.04.08

호영이 돌잔치

Posted 2009.04.08 00:16
MG_1266.jpCanon | Canon EOS 300D DIGITAL | Pattern | 1/60sec | F/5.0 | 0.00 EV | 80.0mm | ISO-400 | Flash fired, compulsory flash mode, red-eye reduction mode | 2009:01:11 14:10:11
MG_1181.jpCanon | Canon EOS 300D DIGITAL | Pattern | 1/60sec | F/4.5 | 0.00 EV | 53.0mm | ISO-400 | Flash fired, compulsory flash mode, red-eye reduction mode | 2009:01:11 12:22:03
MG_1199.jpCanon | Canon EOS 300D DIGITAL | Pattern | 1/60sec | F/4.0 | 0.00 EV | 47.0mm | ISO-400 | Flash fired, compulsory flash mode, red-eye reduction mode | 2009:01:11 12:30:11
MG_1204.jpCanon | Canon EOS 300D DIGITAL | Pattern | 1/60sec | F/4.0 | 0.00 EV | 47.0mm | ISO-400 | Flash fired, compulsory flash mode, red-eye reduction mode | 2009:01:11 12:32:04
MG_1209.jpCanon | Canon EOS 300D DIGITAL | Pattern | 1/60sec | F/4.0 | 0.00 EV | 44.0mm | ISO-400 | Flash fired, compulsory flash mode, red-eye reduction mode | 2009:01:11 12:35:05
MG_1211.jpCanon | Canon EOS 300D DIGITAL | Pattern | 1/60sec | F/4.0 | 0.00 EV | 30.0mm | ISO-400 | Flash fired, compulsory flash mode, red-eye reduction mode | 2009:01:11 12:35:45
MG_1213.jpCanon | Canon EOS 300D DIGITAL | Pattern | 1/60sec | F/4.0 | 0.00 EV | 28.0mm | ISO-400 | Flash fired, compulsory flash mode, red-eye reduction mode | 2009:01:11 12:36:30
MG_1214.jpCanon | Canon EOS 300D DIGITAL | Pattern | 1/60sec | F/4.0 | 0.00 EV | 28.0mm | ISO-400 | Flash fired, compulsory flash mode, red-eye reduction mode | 2009:01:11 12:36:50
MG_1217.jpCanon | Canon EOS 300D DIGITAL | Pattern | 1/60sec | F/3.5 | 0.00 EV | 30.0mm | ISO-400 | Flash fired, compulsory flash mode, red-eye reduction mode | 2009:01:11 12:39:02
MG_1225.jpCanon | Canon EOS 300D DIGITAL | Pattern | 1/60sec | F/4.0 | 0.00 EV | 28.0mm | ISO-400 | Flash fired, compulsory flash mode, red-eye reduction mode | 2009:01:11 12:42:14
MG_1226.jpCanon | Canon EOS 300D DIGITAL | Pattern | 1/60sec | F/3.5 | 0.00 EV | 28.0mm | ISO-400 | Flash fired, compulsory flash mode, red-eye reduction mode | 2009:01:11 12:42:24
MG_1233.jpCanon | Canon EOS 300D DIGITAL | Pattern | 1/60sec | F/4.0 | 0.00 EV | 38.0mm | ISO-400 | Flash fired, compulsory flash mode, red-eye reduction mode | 2009:01:11 13:33:54
MG_1236.jpCanon | Canon EOS 300D DIGITAL | Pattern | 1/60sec | F/4.0 | 0.00 EV | 35.0mm | ISO-400 | Flash fired, compulsory flash mode, red-eye reduction mode | 2009:01:11 13:34:25
MG_1237.jpCanon | Canon EOS 300D DIGITAL | Pattern | 1/60sec | F/4.0 | 0.00 EV | 28.0mm | ISO-400 | Flash fired, compulsory flash mode, red-eye reduction mode | 2009:01:11 13:34:40
MG_1248.jpCanon | Canon EOS 300D DIGITAL | Pattern | 1/60sec | F/4.5 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-400 | Flash fired, compulsory flash mode, red-eye reduction mode | 2009:01:11 13:38:45

'윤정.호영 > 포토' 카테고리의 다른 글

호영~ 입원하다 ㅜ.ㅡ  (0) 2009.04.08
2009-02-11  (0) 2009.04.08
호영이 돌잔치  (0) 2009.04.08
2009-01-09  (0) 2009.04.08
호영이 돌사진  (0) 2009.04.08
2008-12-14  (0) 2009.04.07

2009-01-09

Posted 2009.04.08 00:08
MG_1173.jpCanon | Canon EOS 300D DIGITAL | Pattern | 1/60sec | F/4.0 | 0.00 EV | 28.0mm | ISO-400 | Flash fired, compulsory flash mode, red-eye reduction mode | 2009:01:09 22:37:22

'윤정.호영 > 포토' 카테고리의 다른 글

2009-02-11  (0) 2009.04.08
호영이 돌잔치  (0) 2009.04.08
2009-01-09  (0) 2009.04.08
호영이 돌사진  (0) 2009.04.08
2008-12-14  (0) 2009.04.07
2008-12-13  (0) 2009.04.07

호영이 돌사진

Posted 2009.04.08 00:03
ArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArray

'윤정.호영 > 포토' 카테고리의 다른 글

호영이 돌잔치  (0) 2009.04.08
2009-01-09  (0) 2009.04.08
호영이 돌사진  (0) 2009.04.08
2008-12-14  (0) 2009.04.07
2008-12-13  (0) 2009.04.07
2008-11-22 호영이  (0) 2009.04.07

2008-12-14

Posted 2009.04.07 23:59
0081214_171833.jpCanon | Canon EOS 300D DIGITAL | Average | 1/50sec | F/10.0 | 0.00 EV | 109.0mm | ISO-400 | Flash fired, compulsory flash mode, red-eye reduction mode | 2008:12:14 17:18:33
0081214_171640.jpCanon | Canon EOS 300D DIGITAL | Average | 1/50sec | F/10.0 | 0.00 EV | 75.0mm | ISO-400 | Flash fired, compulsory flash mode, red-eye reduction mode | 2008:12:14 17:16:40
0081214_171654.jpCanon | Canon EOS 300D DIGITAL | Average | 1/50sec | F/10.0 | 0.00 EV | 75.0mm | ISO-400 | Flash fired, compulsory flash mode, red-eye reduction mode | 2008:12:14 17:16:54

'윤정.호영 > 포토' 카테고리의 다른 글

2009-01-09  (0) 2009.04.08
호영이 돌사진  (0) 2009.04.08
2008-12-14  (0) 2009.04.07
2008-12-13  (0) 2009.04.07
2008-11-22 호영이  (0) 2009.04.07
2008-09-28  (0) 2009.04.07

2008-12-13

Posted 2009.04.07 23:58
0081213_133209.jpCanon | Canon EOS 300D DIGITAL | Average | 1/50sec | F/10.0 | 0.00 EV | 135.0mm | ISO-400 | Flash fired, compulsory flash mode, red-eye reduction mode | 2008:12:13 13:32:09
0081213_131340.jpCanon | Canon EOS 300D DIGITAL | Average | 1/50sec | F/7.1 | 0.00 EV | 80.0mm | ISO-200 | Flash fired, compulsory flash mode | 2008:12:13 13:13:40
0081213_131405.jpCanon | Canon EOS 300D DIGITAL | Average | 1/50sec | F/7.1 | 0.00 EV | 30.0mm | ISO-200 | Flash fired, compulsory flash mode | 2008:12:13 13:14:05
0081213_131711.jpCanon | Canon EOS 300D DIGITAL | Average | 1/50sec | F/7.1 | 0.00 EV | 60.0mm | ISO-400 | Flash fired, compulsory flash mode | 2008:12:13 13:17:11
0081213_132621.jpCanon | Canon EOS 300D DIGITAL | Average | 1/50sec | F/7.1 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-400 | Flash fired, compulsory flash mode, red-eye reduction mode | 2008:12:13 13:26:21

'윤정.호영 > 포토' 카테고리의 다른 글

호영이 돌사진  (0) 2009.04.08
2008-12-14  (0) 2009.04.07
2008-12-13  (0) 2009.04.07
2008-11-22 호영이  (0) 2009.04.07
2008-09-28  (0) 2009.04.07
2008-09-18 COEX Aquarium  (0) 2009.04.07

2008-11-22 호영이

Posted 2009.04.07 23:53
0081122_204507.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/60sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash fired, auto mode, red-eye reduction mode | 2008:11:22 20:45:07
0081122_204112.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/60sec | F/4.9 | 0.00 EV | 22.2mm | Flash fired, auto mode | 2008:11:22 20:41:12
0081122_204123.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/60sec | F/4.9 | 0.00 EV | 22.2mm | Flash fired, auto mode, red-eye reduction mode | 2008:11:22 20:41:23
0081122_204149.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/60sec | F/4.9 | 0.00 EV | 22.2mm | Flash fired, auto mode, red-eye reduction mode | 2008:11:22 20:41:49

'윤정.호영 > 포토' 카테고리의 다른 글

2008-12-14  (0) 2009.04.07
2008-12-13  (0) 2009.04.07
2008-11-22 호영이  (0) 2009.04.07
2008-09-28  (0) 2009.04.07
2008-09-18 COEX Aquarium  (0) 2009.04.07
2008-09-09  (0) 2008.12.20

2008-09-28

Posted 2009.04.07 23:49
0080928_140343.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/60sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash fired, auto mode | 2008:09:28 14:03:43


0080928_141312.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/60sec | F/3.2 | 0.00 EV | 9.1mm | Flash fired, auto mode | 2008:09:28 14:13:12

'윤정.호영 > 포토' 카테고리의 다른 글

2008-12-13  (0) 2009.04.07
2008-11-22 호영이  (0) 2009.04.07
2008-09-28  (0) 2009.04.07
2008-09-18 COEX Aquarium  (0) 2009.04.07
2008-09-09  (0) 2008.12.20
2008-09-02  (0) 2008.12.20

2008-09-18 COEX Aquarium

Posted 2009.04.07 23:45
0080918_135755.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/60sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash fired, auto mode | 2008:09:18 13:57:55
0080918_132610.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/60sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash fired, auto mode | 2008:09:18 13:26:10
0080918_132930.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/60sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash fired, auto mode | 2008:09:18 13:29:30
0080918_134051.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/60sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash fired, auto mode | 2008:09:18 13:40:51

'윤정.호영 > 포토' 카테고리의 다른 글

2008-11-22 호영이  (0) 2009.04.07
2008-09-28  (0) 2009.04.07
2008-09-18 COEX Aquarium  (0) 2009.04.07
2008-09-09  (0) 2008.12.20
2008-09-02  (0) 2008.12.20
호영이  (0) 2008.12.20

2008-09-09

Posted 2008.12.20 08:36
MG_0078.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/160sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:09:10 13:15:59


MG_0016.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/500sec | F/7.1 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:09:09 15:47:55


MG_0024.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/125sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:09:09 17:15:48


MG_0032.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/250sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:09:09 17:24:09


MG_0034.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/250sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:09:09 17:24:37


MG_0036.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/160sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:09:09 17:26:19


MG_0038.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/125sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:09:09 17:29:31


MG_0043.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/400sec | F/7.1 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:09:10 09:52:41


MG_0047.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/60sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash fired, auto mode | 2008:09:10 10:31:10


MG_0048.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/60sec | F/4.9 | 0.00 EV | 22.2mm | Flash fired, auto mode | 2008:09:10 10:31:19


MG_0049.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/60sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash fired, auto mode | 2008:09:10 10:31:56


MG_0050.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/200sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:09:10 10:34:03


MG_0051.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/250sec | F/7.1 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:09:10 11:35:33


MG_0052.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/320sec | F/7.1 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:09:10 11:35:46


MG_0056.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/160sec | F/7.1 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:09:10 11:37:52


MG_0061.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/160sec | F/7.1 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:09:10 11:39:01


MG_0066.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/160sec | F/7.1 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:09:10 11:43:59


MG_0068.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/60sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash fired, auto mode | 2008:09:10 13:03:51


MG_0072.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/320sec | F/7.1 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:09:10 13:09:35

'윤정.호영 > 포토' 카테고리의 다른 글

2008-09-28  (0) 2009.04.07
2008-09-18 COEX Aquarium  (0) 2009.04.07
2008-09-09  (0) 2008.12.20
2008-09-02  (0) 2008.12.20
호영이  (0) 2008.12.20
에버랜드  (0) 2008.12.13

2008-09-02

Posted 2008.12.20 08:30
MG_0010.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/60sec | F/4.5 | 0.00 EV | 18.3mm | Flash fired, auto mode | 2008:09:02 20:10:38


MG_0002.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/50sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:09:02 16:41:22


MG_0003.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/60sec | F/7.1 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash fired, auto mode | 2008:09:02 16:41:41

'윤정.호영 > 포토' 카테고리의 다른 글

2008-09-18 COEX Aquarium  (0) 2009.04.07
2008-09-09  (0) 2008.12.20
2008-09-02  (0) 2008.12.20
호영이  (0) 2008.12.20
에버랜드  (0) 2008.12.13
롯데월드  (0) 2008.12.13

호영이

Posted 2008.12.20 08:29
MG_1131.jpCanon | Canon EOS 300D DIGITAL | Pattern | 1/60sec | F/5.0 | 0.00 EV | 80.0mm | ISO-200 | Flash fired, compulsory flash mode | 2008:08:16 21:33:47

'윤정.호영 > 포토' 카테고리의 다른 글

2008-09-09  (0) 2008.12.20
2008-09-02  (0) 2008.12.20
호영이  (0) 2008.12.20
에버랜드  (0) 2008.12.13
롯데월드  (0) 2008.12.13
2008-08  (0) 2008.12.13

에버랜드

Posted 2008.12.13 09:56
MG_0093.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/320sec | F/7.1 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:08:29 13:58:40


MG_0096.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/200sec | F/7.1 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:08:29 14:24:56


MG_0100.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/60sec | F/4.0 | 0.00 EV | 15.4mm | Flash fired, auto mode | 2008:08:29 14:52:05


MG_0102.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/60sec | F/4.0 | 0.00 EV | 15.4mm | Flash fired, auto mode | 2008:08:29 14:52:38


MG_0104.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/60sec | F/3.5 | 0.00 EV | 12.9mm | Flash fired, auto mode | 2008:08:29 14:54:52


MG_0111.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/640sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:08:29 15:19:27


MG_0113.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/400sec | F/3.2 | 0.00 EV | 9.1mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:08:29 15:21:04


MG_0116.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/200sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:08:29 15:37:32


MG_0117.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/400sec | F/4.9 | 0.00 EV | 22.2mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:08:29 15:45:33


MG_0118.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/200sec | F/11.0 | 0.00 EV | 18.3mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:08:29 15:46:03


MG_0124.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/60sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash fired, auto mode | 2008:08:29 15:51:05


MG_0129.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/100sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:08:29 16:02:00


MG_0132.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/640sec | F/4.9 | 0.00 EV | 22.2mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:08:29 16:24:21


MG_0134.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/500sec | F/4.9 | 0.00 EV | 22.2mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:08:29 16:25:15


MG_0141.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:08:29 17:00:23


MG_0142.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/125sec | F/7.1 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:08:29 17:00:47


MG_0148.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/250sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:08:29 17:20:28


MG_0153.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/250sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:08:29 17:24:33


MG_0185.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/80sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:08:29 17:55:28


MG_0187.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/60sec | F/7.1 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash fired, auto mode | 2008:08:29 17:56:11


MG_0188.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/60sec | F/7.1 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash fired, auto mode | 2008:08:29 17:56:18


MG_0190.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/30sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Off Compulsory | 2008:08:29 17:56:44

'윤정.호영 > 포토' 카테고리의 다른 글

2008-09-02  (0) 2008.12.20
호영이  (0) 2008.12.20
에버랜드  (0) 2008.12.13
롯데월드  (0) 2008.12.13
2008-08  (0) 2008.12.13
호영 4월  (0) 2008.12.13

롯데월드

Posted 2008.12.13 09:41
MG_0045.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/200sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Off Compulsory | 2008:08:01 15:10:42


MG_0048.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/200sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Off Compulsory | 2008:08:01 15:11:16


MG_0052.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/40sec | F/4.9 | 0.00 EV | 22.2mm | Off Compulsory | 2008:08:01 15:23:22


MG_0058.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/160sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:08:01 15:24:32


MG_0059.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/250sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:08:01 15:24:56


MG_0060.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/250sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:08:01 15:25:01


MG_0065.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/160sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:08:01 15:25:26


MG_0068.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/160sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:08:01 15:25:43


MG_0069.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/100sec | F/4.0 | 0.00 EV | 15.4mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:08:01 15:35:31


MG_0071.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/80sec | F/4.0 | 0.00 EV | 15.4mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:08:01 15:35:41


MG_0075.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/160sec | F/4.0 | 0.00 EV | 15.4mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:08:01 15:36:38


MG_0076.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/320sec | F/4.0 | 0.00 EV | 15.4mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:08:01 15:37:24


MG_0077.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/125sec | F/4.9 | 0.00 EV | 22.2mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:08:01 15:37:48


MG_0081.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/320sec | F/7.1 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:08:01 15:56:06


MG_0083.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/250sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:08:01 17:07:53

'윤정.호영 > 포토' 카테고리의 다른 글

호영이  (0) 2008.12.20
에버랜드  (0) 2008.12.13
롯데월드  (0) 2008.12.13
2008-08  (0) 2008.12.13
호영 4월  (0) 2008.12.13
호영이 백일사진  (0) 2008.12.12

2008-08

Posted 2008.12.13 09:19
Array
MG_1132.jpCanon | Canon EOS 300D DIGITAL | Pattern | 1/60sec | F/5.0 | 0.00 EV | 80.0mm | ISO-200 | Flash fired, compulsory flash mode | 2008:08:16 21:33:58

'윤정.호영 > 포토' 카테고리의 다른 글

에버랜드  (0) 2008.12.13
롯데월드  (0) 2008.12.13
2008-08  (0) 2008.12.13
호영 4월  (0) 2008.12.13
호영이 백일사진  (0) 2008.12.12
과천 서울랜드  (0) 2008.12.07

호영 4월

Posted 2008.12.13 08:54
ظ영20080407_223724.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/6sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Off Compulsory | 2008:04:07 22:37:24


ظ영20080407_225129.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/6sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Off Compulsory | 2008:04:07 22:51:29


ظ영20080413_200348.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/6sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Off Compulsory | 2008:04:13 20:03:48


ظ영20080413_204536.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/20sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Off Compulsory | 2008:04:13 20:45:36

'윤정.호영 > 포토' 카테고리의 다른 글

롯데월드  (0) 2008.12.13
2008-08  (0) 2008.12.13
호영 4월  (0) 2008.12.13
호영이 백일사진  (0) 2008.12.12
과천 서울랜드  (0) 2008.12.07
2008-05-04  (0) 2008.12.07

호영이 백일사진

Posted 2008.12.12 23:51
Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

'윤정.호영 > 포토' 카테고리의 다른 글

2008-08  (0) 2008.12.13
호영 4월  (0) 2008.12.13
호영이 백일사진  (0) 2008.12.12
과천 서울랜드  (0) 2008.12.07
2008-05-04  (0) 2008.12.07
2008-04-04  (0) 2008.12.07

과천 서울랜드

Posted 2008.12.07 02:24
MG_0481.jpCanon | Canon EOS 300D DIGITAL | Pattern | 1/400sec | F/4.5 | 0.00 EV | 28.0mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2008:05:05 16:24:51


MG_0461.jpCanon | Canon EOS 300D DIGITAL | Pattern | 1/500sec | F/4.5 | 0.00 EV | 28.0mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2008:05:05 13:59:30


MG_0462.jpCanon | Canon EOS 300D DIGITAL | Pattern | 1/320sec | F/4.5 | 0.00 EV | 28.0mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2008:05:05 13:59:45


MG_0463.jpCanon | Canon EOS 300D DIGITAL | Pattern | 1/320sec | F/4.5 | 0.00 EV | 28.0mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2008:05:05 13:59:46


MG_0467.jpCanon | Canon EOS 300D DIGITAL | Pattern | 1/200sec | F/4.5 | 0.00 EV | 28.0mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2008:05:05 14:30:10


MG_0470.jpCanon | Canon EOS 300D DIGITAL | Pattern | 1/250sec | F/5.0 | 0.00 EV | 80.0mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2008:05:05 14:45:01


MG_0473.jpCanon | Canon EOS 300D DIGITAL | Average | 1/80sec | F/10.0 | 0.00 EV | 28.0mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2008:05:05 15:11:54


MG_0474.jpCanon | Canon EOS 300D DIGITAL | Pattern | 1/200sec | F/4.5 | 0.00 EV | 28.0mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2008:05:05 15:13:37


MG_0475.jpCanon | Canon EOS 300D DIGITAL | Pattern | 1/160sec | F/4.5 | 0.00 EV | 28.0mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2008:05:05 15:13:42


ܤ정20080601_160450.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/320sec | F/4.0 | 0.00 EV | 15.4mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:06:01 16:04:50


ܤ정20080601_124430.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/80sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:06:01 12:44:30


ܤ정20080601_124610.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/100sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:06:01 12:46:10


ܤ정20080601_124628.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/200sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:06:01 12:46:28


ܤ정20080601_125920.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/160sec | F/4.9 | 0.00 EV | 22.2mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:06:01 12:59:20


ܤ정20080601_141332.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/200sec | F/7.1 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:06:01 14:13:32


ܤ정20080601_160234.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/320sec | F/7.1 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:06:01 16:02:34


'윤정.호영 > 포토' 카테고리의 다른 글

호영 4월  (0) 2008.12.13
호영이 백일사진  (0) 2008.12.12
과천 서울랜드  (0) 2008.12.07
2008-05-04  (0) 2008.12.07
2008-04-04  (0) 2008.12.07
2008-03-30  (0) 2008.12.07

2008-05-04

Posted 2008.12.07 02:20
ܤ정20080504_140500.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 15.4mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:05:04 14:05:00


ܤ정20080504_140532.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/160sec | F/4.0 | 0.00 EV | 15.4mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:05:04 14:05:32


ܤ정20080504_142649.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/320sec | F/4.0 | 0.00 EV | 15.4mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:05:04 14:26:49


ܤ정20080504_142734.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/320sec | F/4.9 | 0.00 EV | 22.2mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:05:04 14:27:34


ܤ정20080504_142805.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/250sec | F/4.9 | 0.00 EV | 22.2mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:05:04 14:28:05


ܤ정20080504_142857.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/200sec | F/4.9 | 0.00 EV | 22.2mm | Flash did not fire, auto mode | 2008:05:04 14:28:57

'윤정.호영 > 포토' 카테고리의 다른 글

호영이 백일사진  (0) 2008.12.12
과천 서울랜드  (0) 2008.12.07
2008-05-04  (0) 2008.12.07
2008-04-04  (0) 2008.12.07
2008-03-30  (0) 2008.12.07
웃는 호영이~~~  (0) 2008.11.15

2008-04-04

Posted 2008.12.07 01:50
ܤ정20080404_212956.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/60sec | F/4.9 | 0.00 EV | 22.2mm | Flash fired, auto mode, red-eye reduction mode | 2008:04:04 21:29:56


ܤ정20080404_213008.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/60sec | F/4.5 | 0.00 EV | 18.3mm | Flash fired, auto mode, red-eye reduction mode | 2008:04:04 21:30:08

'윤정.호영 > 포토' 카테고리의 다른 글

과천 서울랜드  (0) 2008.12.07
2008-05-04  (0) 2008.12.07
2008-04-04  (0) 2008.12.07
2008-03-30  (0) 2008.12.07
웃는 호영이~~~  (0) 2008.11.15
호영이 발~  (0) 2008.11.15

2008-03-30

Posted 2008.12.07 01:49
ܤ정20080330_134423.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/60sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash fired, auto mode, red-eye reduction mode | 2008:03:30 13:44:23


ܤ정20080330_203909.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/60sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Flash fired, auto mode, red-eye reduction mode | 2008:03:30 20:39:09

'윤정.호영 > 포토' 카테고리의 다른 글

2008-05-04  (0) 2008.12.07
2008-04-04  (0) 2008.12.07
2008-03-30  (0) 2008.12.07
웃는 호영이~~~  (0) 2008.11.15
호영이 발~  (0) 2008.11.15
윤정이 동생이 태어났어요~~~  (0) 2008.01.26

웃는 호영이~~~

Posted 2008.11.15 07:49
ј째20080201_225051.jpCanon | Canon EOS 300D DIGITAL | Pattern | 1/13sec | F/5.6 | 0.00 EV | 135.0mm | ISO-800 | Flash did not fire | 2008:02:01 22:50:51


ј째20080201_225224.jpCanon | Canon EOS 300D DIGITAL | Pattern | 1/20sec | F/4.5 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-800 | Flash did not fire | 2008:02:01 22:52:24


'윤정.호영 > 포토' 카테고리의 다른 글

2008-04-04  (0) 2008.12.07
2008-03-30  (0) 2008.12.07
웃는 호영이~~~  (0) 2008.11.15
호영이 발~  (0) 2008.11.15
윤정이 동생이 태어났어요~~~  (0) 2008.01.26
2007년 10월 시골  (0) 2007.11.24

호영이 발~

Posted 2008.11.15 07:46
ј째20080201_013.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/6sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Off Compulsory | 2008:02:01 23:42:17


ј째20080201_001.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/6sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Off Compulsory | 2008:02:01 23:10:11


ј째20080201_005.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/6sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Off Compulsory | 2008:02:01 23:11:38


ј째20080201_007.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/10sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Off Compulsory | 2008:02:01 23:14:59


ј째20080201_009.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/8sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Off Compulsory | 2008:02:01 23:15:26


ј째20080201_011.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/10sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Off Compulsory | 2008:02:01 23:16:42

'윤정.호영 > 포토' 카테고리의 다른 글

2008-03-30  (0) 2008.12.07
웃는 호영이~~~  (0) 2008.11.15
호영이 발~  (0) 2008.11.15
윤정이 동생이 태어났어요~~~  (0) 2008.01.26
2007년 10월 시골  (0) 2007.11.24
2007년 9월 동네 어린이공원  (0) 2007.11.24

윤정이 동생이 태어났어요~~~

Posted 2008.01.26 12:47
MG_0010.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/13sec | F/2.8 | 0.00 EV | 7.4mm | Off Compulsory | 2008:01:25 19:48:07


MG_0011.jpCanon | Canon IXY DIGITAL 500 | Pattern | 1/6sec | F/4.5 | 0.00 EV | 18.3mm | Off Compulsory | 2008:01:25 19:48:16
.

MG_0386.jpCanon | Canon EOS 300D DIGITAL | Pattern | 1/4sec | F/5.6 | 0.00 EV | 112.0mm | ISO-400 | Flash did not fire | 2008:01:26 19:08:46

'윤정.호영 > 포토' 카테고리의 다른 글

웃는 호영이~~~  (0) 2008.11.15
호영이 발~  (0) 2008.11.15
윤정이 동생이 태어났어요~~~  (0) 2008.01.26
2007년 10월 시골  (0) 2007.11.24
2007년 9월 동네 어린이공원  (0) 2007.11.24
2007년 8월 안면도  (0) 2007.11.24
« PREV : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : NEXT »